برنده مرداد ماه اقامت رایگان در مجموعه تفریحی، زیارتی