برنده تیرماه اقامت رایگان در مجموعه تفریحی، زیارتی وزارت تعاون