برنامه سومین جشنواره رفاهی ، تفریحی و ورزشی خانوادگی کارگران